Duhovka

Modernizace odborných učeben ZŠ Duhová cesta Chomutov

Stručný popis projektu:
Cílem projektu je zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání v přírodovědných oborech, cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi na ZŠ Duhová cesta Chomutov. Budou vybudovány odborné učebny, zvýší se úroveň vybavenosti nejmodernějšími výukovými pomůckami, zlepší se podmínky pro vzdělávání a dojde k nutným stavebním úpravám pro vytvoření komfortního prostředí a zajištění bezbariérovosti. Projekt je v souladu s MAP a se schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování.

Cíle
Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a kompetencí v přírodovědných oborech, cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi na ZŠ Duhová cesta (školní družina, školní klub, zájmové kroužky a další aktivity ve spolupráci s partnerskými organizacemi).

Cíle bude dosaženo:
- celkovou modernizací odborných učeben přírodních věd a digitálních technologií a cizích jazyků s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků v přírodovědných oborech, digitálních technologiích a cizích jazycích,
- zvýšením úrovně vybavení odborné učebny přírodních věd nejmodernějšími výukovými pomůckami pro badatelsky orientované pokusy, bádání a vzdělávání a uplatnění nových forem a metod výuky v zájmovém a neformálním vzdělávání,
- provedením stavebních úprav k zajištění bezbariérového řešení a za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu zájmového a neformálnímu vzdělávání.

Výsledky
V důsledku realizace projektu očekáváme tyto pozitivní změny v rozvoji nabídky zájmového a neformálního vzdělávání a následného uplatnění absolventů:
- rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání a zajištění moderní odborné učebny pro přírodovědné obory, která umožní badatelsky orientované vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů,
- rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání a zajištění moderní odborné učebny pro efektivní a moderní výuku digitálních technologií a cizích jazyků v rámci zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků,
- komfortní prostředí pro pedagogy /pracovníky ve volnočasových aktivit při vzdělávání (efektivní řízení práce skupin dětí a žáků i jednotlivců, moderní IT vybavení a výukové pomůcky),
- uplatňování nových forem a metod zájmového vzdělávání v přírodovědných oborech, digitálních technologiích a cizích jazycích s využitím moderního a kvalitního vybavení učeben, efektivnější vzdělávání prostřednictvím většího zapojení dětí a žáků,
- zvýšení klíčových kompetencí a znalostí dětí a žáků v přírodovědných oborech, digitálních technologiích a cizích jazycích,
- lepší uplatnění absolventů školy při výběru a přijímacím řízení na přírodovědné obory navazujícího studia, a na trhu práce,
- zlepšení kvality vzdělávání pro cizince, osoby z odlišného sociokulturního prostředí, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené, zajištění bezbariérového řešení pohybu po budově školy, čímž dojde k zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením ke kvalitnímu vzdělávání.

Na tento projekt poskytována finanční podpora z Evropské unie.